Typowe „boleści” naszych Klientów i proponowane rozwiązania

Poniżej znajdują się przykłady zlokalizowanych programów i rozwiązań opracowanych na podstawie ustrukturyzowanego, systemowego podejścia PlatT (Platformy Transformacji) (patrz «Podejście»). Te programy i rozwiązania zostały zaprojektowane w odpowiedzi na niektóre typowe „boleści” i problemy naszych Klientów, mogą być wdrożone w dowolnym środowisku / systemie produkcyjnym i udowodniły swoją zdolność do dostarczania doskonałych rezultatów.

Wysoki poziom kosztów
i strat

 • Ocena i analiza aktualnej sytuacji oraz źródeł kosztów i strat
 • Dedykowany program redukcji zmiennych kosztów operacyjnych
 • Uruchomienie i pomoc w prowadzeniu Projektów Poprawy
 • Ukierunkowane wdrożenie wybranych elementów praktyk PlatT

Wysokie koszty związane
z problemami z jakością

 • Ocena i analiza sytuacji bieżącej
 • Program wsparcia dla przejścia od kontroli jakości do zapewnienia jakości
 • Wdrożenie elementów zarządzania wizualnego
 • Ukierunkowane wdrożenie wybranych elementów praktyk PlatT

Niska efektywność maszyn
i urządzeń

 • Ocena i analiza sytuacji bieżącej
 • Program poprawy wydajności
  i wykorzystania sprzętu
 • Ukierunkowane wdrożenie elementów metodyki TPM
 • Wdrożenie elementów 5S w obszarach
  i na sprzęcie związanym ze źródłem problemu

Wysoki poziom wypadków
i obrażeń przy pracy

 • Ocena i analiza sytuacji bieżącej
 • Program dla zbudowania systemu bezpieczeństwa przemysłowego
 • Wdrożenie elementów zarządzania wizualnego, zarządzania według celów
  na poziomie operatorów
 • Ukierunkowane wdrożenie wybranych elementów praktyk PlatT

Brak wykwalifikowanego personelu

 • Ocena i analiza sytuacji bieżącej
 • Długofalowe programy utrzymania, motywacji i rozwoju pracowników
 • Programy standaryzacji wiedzy – zarządzanie wiedzą
 • Ukierunkowane wdrożenie wybranych elementów praktyk PlatT

Bezpieczna optymalizacja personelu

 • Ocena i analiza sytuacji bieżącej
 • Program optymalizacji struktury organizacyjnej poprzez analizę modelu biznesowego i procesów biznesowych
 • Bezpieczna optymalizacja zatrudnienia przy zachowaniu wiedzy i efektywności procesów
 • Ukierunkowane wdrożenie wybranych elementów praktyk PlatT

Wyjście firm z Ukrainy na rynek europejski

 • Ocena i analiza bieżącego stanu systemów, procesów, dojrzałości organizacyjnej
 • Przeprowadzenie sesji strategicznej odnośnie celów, wyzwań, problemów i ryzyk
 • Współpraca z partnerami i networking
 • Wypracowanie rekomendacji odnośnie dalszych kroków

Brak wyraźnej wizji, wspólnego kierunku

 • Wypracowanie Wizji rozwoju firmy, jej Misji i Wartości
 • Analiza SWOT, analiza interesariuszy, analiza pola siłowego
 • Opracowanie Karty Transformacji
 • Ukierunkowane wdrożenie wybranych elementów praktyk PlatT

Mamy kierowników, ale nie liderów

 • Ocena i analiza sytuacji bieżącej
 • Programy rozwoju liderów, od poziomu liderów zespołów przez kierowników liniowych, po wyższą kadrę kierowniczą
 • Ukierunkowane wdrożenie wybranych elementów praktyk PlatT

Firma szybko się rozwija, nie da się już sterować ręcznie

 • Ocena i analiza sytuacji bieżącej
 • Program wsparcia przy przejściu od sterowania ręcznego do zarządzania poprzez procesy biznesowe
 • Ukierunkowane wdrożenie wybranych elementów praktyk PlatT

Certyfikaty ISO / HACCP
to „martwe papiery”

 • Ocena i analiza sytuacji bieżącej
 • Rekomendacje i planowanie dalszych kroków
 • Uruchomienie niezbędnych procesów i systemów z zapewnieniem ich „żywości”
 • Ukierunkowane wdrożenie wybranych elementów praktyk PlatT
Menu